Företag Styrelseformer

TakeMarket Ltd har åtagit sig att följa standarden för god bolagsstyrning och tillhandahålla öppenhet, vilket främjar aktieägarnas, investerarnas och allmänhetens långsiktiga intressen och stärker styrelsens och ledningens ansvarstagande samt bidrar till att bygga upp allmänhetens förtroende för företaget.

Styrelsen fungerar som bolagets yttersta beslutsorgan, med undantag för de frågor som är förbehållna eller delas med aktieägarna. Styrelsen väljer och övervakar medlemmarna i den högsta ledningen, som av styrelsen har fått i uppdrag att leda företagets verksamhet.

Riktlinjer och policyer för styrning:

Dessa policyer och riktlinjer kan när som helst ändras av styrelsen närhelst styrelsen anser att det är lämpligt att revidera dessa riktlinjer för bolagsstyrning.

osynlig
Avsnitt I | Styrelsens och ledningens roll.

Aktieägarna i TakeMarket Ltd (* även kallat företaget nedan) väljer styrelsen för att övervaka ledningen och öka det långsiktiga värdet för aktieägarna och aktieägarna. TakeMarket ltd bedriver sin verksamhet genom sina tjänstemän och anställda, under ledning av verkställande direktören (VD), för att öka företagets långsiktiga värde för aktieägare och aktieägare.

 

   1. VD:n ska välja och utse alla andra tjänstemän i TakeMarket Ltd och utvärderar och ifrågasätter bolagets strategiska planer, och godkänner därmed utnämningen av alla tjänstemän i bolaget, godkänner ersättningar till ledande befattningshavare, utser och övervakar bolagets oberoende revisor, granskar bolagets finansiella ställning, deklarerar utdelning och godkänner betydande investeringar och avyttringar samt andra viktiga frågor.

   

   1. VD:n är föremål för styrelsens godkännande och rekommendationer.

   

  1. I den mån det är förenligt med deras primära skyldighet gentemot företagets aktieägare och aktieägare, utövar styrelsen och ledningen sitt ansvar för att främja intressena hos företagets medarbetare, kunder, leverantörer, de samhällen där företaget är verksamt och andra intressenter.
Avsnitt II | Styrelsens storlek

Storleken på TakeMarket Ltd:s styrelse bestäms av bolagsordningen och COI, som ska fastställas genom ett beslut av styrelsen. Styrelsen ser över detta med tiden och kommer vid behov att ändra storlek för att anpassa den till behoven på lämpligt sätt för att garantera styrelsens mest effektiva prestanda.

 

Avsnitt III | Klausul om begränsning av medlemskap i styrelsen
    1. Företaget tillåter inte att personer som inte ingår i ledningen, t.ex. anställda som inte är direktörer, lägre chefer eller privatanställda, är medlemmar i styrelsen. TakeMarket Ltd tillåter inte heller att anställda, oavsett deras position i företaget, har andra intressen i form av styrelseuppdrag i andra företag eller organisationer så länge de är anställda av företaget. Denna begränsning förlängs till sex månader efter det datum då en anställd väljer att lämna företaget eller anställningen avslutas av företaget.

    

   1. Styrelsen kan från tid till annan se över den kompetens och de egenskaper som styrelseledamöterna bör ha för att se till att bolaget har den kompetens hos styrelseledamöterna som det anser behövs för att driva bolaget så effektivt som möjligt. Företagets styrelse och VD har den yttersta rätten att anställa eller säga upp en styrelseledamot om det behövs. När styrelsen granskar nya potentiella kandidater till styrelsen ska och måste styrelsen alltid beakta råd och rekommendationer från TakeMarkets grundare och majoritetsägare Daniel Sundbeck.
Avsnitt IV | Frekvens av styrelsemöten

Styrelsen håller fyra ordinarie möten per år, om inget annat annonseras, och sammanträder vid andra tillfällen vid behov för att se över företagets strategi och framtidsplanering.

Avsnitt V | Dagordning för styrelsemöten

Styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, ska ansvara för sin dagordning.

 1. Styrelsens ordförande ska se till att vissa frågor som är relevanta för styrelsens rådgivande och övervakande funktioner tas upp i styrelsen för granskning och/eller beslut. Till exempel kommer styrelsen att granska årsbudgeten och den långsiktiga planen.
  1. Ordföranden, verkställande direktören, den ledande styrelseledamoten eller kommittéordföranden, beroende på vad som är lämpligt, kommer att föreslå arten och omfattningen av den information som regelbundet ska tillhandahållas styrelseledamöterna före varje planerat styrelsemöte eller kommittémöte.
  2. Varje styrelseledamot förväntas gå igenom all information som skickas ut före ett möte och ägna så mycket tid som möjligt åt att delta regelbundet i styrelsemötena. Om en styrelseledamot har problem med att delta i ett möte måste ordföranden informeras om detta.
 2. Om ordföranden inte är närvarande vid mötet måste ett nytt datum och en ny tid för ett nytt styrelsemöte fastställas, såvida inte ordföranden ger sitt godkännande och utser en styrelseledamot att leda mötet i hans ställe.

 

Avsnitt VI | Pensionsålder

Pensionsåldern för aktieägarstyrelseledamöter är 75 år, men detta bör inte betraktas som en strikt policy utan mer som en allmän rekommendation. Styrelsen kan alltså frångå denna rekommendation i enskilda fall, baserat på fortsatt lämplighet för rollen. För anställda styrelseledamöter är pensionsåldern 65 år och ingen får nomineras eller omväljas till en ledande befattning i företaget.

Avsnitt VII | Etisk affärsmiljö

Företaget och styrelsen insisterar på en etisk affärsmiljö som fokuserar på att följa både bokstaven och andan i regleringar och juridiska mandat. Styrelsen förväntar sig att ledningen bedriver sin verksamhet på ett sätt som stöder denna uppfattning. Styrelsen har åtagit sig att undvika transaktioner som äventyrar eller verkar äventyra en etisk affärsmiljö. Styrelsen övervakar också ett program för efterlevnad som omfattar en uppförandekod för företaget, upprätthållandet av redovisningsmässiga, finansiella och andra kontroller samt granskningen av om dessa kontroller är tillräckliga.

VIII | Policy för etiska regler

TakeMarket Ltd (nedan kallat “företaget”) strävar efter att främja etiskt uppförande i sin ekonomiska förvaltning och rapportering samt i vanlig affärspraxis. Den här etiska koden gäller för alla verkställande direktörer och anställda.

 

Varje högre tjänsteman och anställd ska:

 1. Handla etiskt och med ärlighet och integritet, bland annat genom att på ett etiskt sätt hantera faktiska eller uppenbara intressekonflikter mellan personliga och yrkesmässiga relationer och tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.
 2. Ledande befattningshavare ska förse styrelsen med information som är fullständig, rättvis, korrekt, objektiv, relevant, aktuell och begriplig.
 3. Följ lagar, regler och förordningar i det brittiska utomeuropeiska territoriet Gibraltar, regeringar och tillsynsmyndigheter, t.ex. Gibraltar Company House och Gibraltar Financial Services Commission.
 4. Handla i god tro, på ett ansvarsfullt sätt, med vederbörlig omsorg, kompetens och noggrannhet, utan att förvränga fakta eller låta sitt oberoende omdöme bli underordnat. Ta hand om våra kunder, slutanvändare, partner och samarbetspartners med ärlighet och respekt och agera etiskt i alla situationer när du interagerar med dessa parter.
 5. Varje anställd ska respektera sekretessen för information som han eller hon får under sitt arbete i företaget, utom när han eller hon är auktoriserad eller på annat sätt juridiskt förpliktigad att avslöja eller använda sådan information. Konfidentiell information som erhålls i samband med arbetet får inte användas för egen vinning.
 6. Dela med sig av kunskap och upprätthålla färdigheter som är viktiga och relevanta för företagets behov.
 7. Proaktivt främja etiskt beteende inom företaget. Främja en ansvarsfull användning av och kontroll över företagets alla tillgångar och resurser.
 8. Offentliggöra information som ska ingå i periodiska rapporter som lämnats in för att tillhandahållas till andra statliga enheter på ett fullständigt, rättvist, korrekt, lägligt och begripligt sätt.
 9. Följ alla företagets policyer som publiceras antingen på vår webbplats eller som distribueras internt.
 10. Rapportera överträdelser:
  1. Omedelbart rapportera alla överträdelser eller möjliga överträdelser av denna etiska kod, inklusive all information om (a) betydande eller väsentliga brister eller svagheter i utformningen eller driften av företagets interna kontroller.
  2. Varje bedrägeri, oavsett om det är väsentligt eller inte, som involverar någon medlem av ledningen eller annan anställd som har en betydande roll i företagets finansiella rapportering, information eller interna kontroller.
  3. Eller andra frågor som kan ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets förmåga att registrera, bearbeta, sammanfatta och rapportera finansiella uppgifter. Rapporten måste göras till styrelsen, beroende på vad som är fallet, i enlighet med de förfaranden som fastställts enligt företagets eventuella policy för efterlevnad av reglerna, vilket inkluderar rapportering på konfidentiell eller anonym basis.
  4. Företaget anser att det är viktigt att de anställda kan rapportera om fel som begås av deras kollegor och medarbetare och företaget främjar och uppmuntrar därför interna visselblåsningar som ska rapporteras till VD och/eller styrelsen.

Den här etiska koden sammanfattar inte alla lagar, regler, förordningar och företagets policyer som är tillämpliga på ledande befattningshavare och anställda. Överträdelser av denna etiska kod kan leda till disciplinära åtgärder för en högre tjänsteman, från en reprimand till avsked och eventuellt straffrättsliga åtgärder.

 

Ladda ner policy

Code of Ethics ...

TakeMarket Ltd Code of ethics

Avsnitt IX | Oberoende rådgivare

Styrelseledamöterna ska ha rimlig direkt tillgång till medlemmar av den högsta ledningen. Dessutom kan styrelsen eller en styrelsekommitté begära juridisk rådgivning eller annan expertrådgivning från en källa som är oberoende av ledningen. Styrelsen förbehåller sig därför rätten att på företagets bekostnad anlita eller säga upp oberoende rådgivare om den anser det lämpligt.

Avsnitt X | Clawback - Återkravspolicy

Styrelsen ska, under alla lämpliga omständigheter, kräva återbetalning av årliga incitamentslöner eller långsiktiga incitamentslöner till en verkställande direktör i TakeMarket Ltd när: (1) betalningen var beroende av att vissa finansiella resultat uppnåddes, vilket senare blev föremål för en finansiell omräkning av TakeMarket Ltd:s finansiella rapporter, och (2) en lägre ersättning skulle ha betalats ut till chefen baserat på det omräknade finansiella resultatet.

I varje sådant fall kommer TakeMarket Ltd, i den mån det är praktiskt möjligt, att försöka återvinna från den enskilda chefen det belopp med vilket den enskilda chefens incitamentslöner för den relevanta perioden översteg den lägre betalning som skulle ha gjorts baserat på det omräknade finansiella resultatet.

Avsnitt XI | Planering av succession

Styrelsen är ansvarig för successionsplanering, som ska omfatta lämpliga åtgärder för det fall att den verkställande direktören går i pension, avgår eller blir oförmögen att arbeta. I TakeMarket Ltd:s stadgar beskrivs i detalj hur processen ska skisseras i händelse av arvskifte. Styrelsen förbehåller sig rätten och befogenheten att uppdatera dessa riktlinjer i stadgarna när/om det anses nödvändigt.

Avsnitt XII | Policy för kommunikation med media och andra kanaler

Ingen direktör eller anställd i företaget får tala på företagets vägnar, intervjua journalister eller liknande utan styrelsens tillstånd och fulla samtycke. I stället ska all kommunikation förmedlas till [email protected] och styrelsen ska informeras om alla förfrågningar från media. Detta inkluderar även att offentligt göra kommentarer, kommentera och skriva om företaget på fritiden/kontorstid eller på något sätt och/eller någonstans där personen kan tolkas som en representant för företaget. Det kan vara, men inte begränsat till, tv, tidningar, radio, andra sociala medier och andra tryckta eller elektroniska publikationer.

Avsnitt XIII | Väsentliga transaktioner

Styrelsen ska utvärdera och, om det krävs enligt bolagscertifikatet, stadgarna eller bolagets policy, godkänna bolagets transaktioner som inte sker inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Avsnitt XIV | Ledningens och styrelseledamöternas aktieinnehav

TakeMarket Ltd anser att det är en sund praxis att direktören och företagets ledningsgrupp äger aktier. Även om det inte är obligatoriskt för ledningsgruppen rekommenderas det att inneha antingen i form av aktier, obligationer, optioner eller liknande ett belopp som motsvarar tre gånger deras årliga ersättning. För styrelseledamöter krävs ett belopp som motsvarar fem gånger deras årliga ersättning. Företaget ger en ny direktör en tidsfrist på fem år för att följa denna policy.

Avsnitt XV | Främjande av fortbildning

Företaget är övertygat om att att fortlöpande utbildning av viktiga färdigheter och förmågor hos både ledande befattningshavare och vanliga anställda är nyckeln och ett viktigt inslag för att utveckla företaget in i framtiden och göra det redo för alla hinder som kan ligga framför oss.Styrelsen uppmuntrar därför starkt till fortlöpande utbildning av alla medlemmar i företaget och kommer också att tillhandahålla medel för sådan fortlöpande utbildning. Företaget kommer att ge varje ny direktör den tillgång, information och utbildning som anses nödvändig för att han/hon ska kunna börja sköta sina uppgifter och förstå hur TakeMarket Ltd bedriver sin verksamhet.

Avsnitt XIII | Att ta ett aktivt socialt ansvar

TakeMarket Ltd tror starkt på att ta ett aktivt socialt ansvar i de samhällen och regioner där vi är verksamma och investerar i dessa regioner, till exempel Gibraltar. Vi kommer att agera i enlighet med detta och vidta åtgärder för att växa och investera i dessa samhällen, anställa lokalt, starta utbildningsprogram, särskilt inom ekonomi och finans, informationsteknik och infrastruktur.

Avsnitt XVII | Kontakta styrelsen

Intresserade parter som vill meddela styrelsen sina farhågor eller frågor om TakeMarket Ltd kan göra det med vanlig post till:

TakeMarket Ltd
Suite 3, Second Floor, Icom House, 1/5 Irish Town
 GX11 1AA
Gibraltar

Du kan också kontakta styrelsen via e-post, som du hittar här:

 

Avsnitt XVIII | Regelbunden översyn av policyer och riktlinjer

Styrelsen ska regelbundet se över dessa riktlinjer och policys för bolagsstyrning för att säkerställa att företaget är uppdaterat med bästa affärsmetoder. Styrelsen kommer när den anser det lämpligt att göra ändringar i dessa dokument.

Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People