Virksomheder Ledelse

TakeMarket Ltd er forpligtet til at følge standarden for god virksomhedsledelse og sikre gennemsigtighed, hvilket fremmer aktionærernes, investorernes og offentlighedens langsigtede interesser og styrker bestyrelsens og ledelsens ansvarlighed og bidrager til at opbygge offentlighedens tillid til selskabet.

Bestyrelsen fungerer som selskabets øverste beslutningsorgan, bortset fra de spørgsmål, der er forbeholdt eller delt med aktionærerne. Bestyrelsen udvælger og overvåger medlemmerne af den øverste ledelse, som af bestyrelsen har fået til opgave at lede selskabets forretninger.

Retningslinjer og politikker for styring:

Disse politikker og retningslinjer kan til enhver tid ændres af bestyrelsen, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at revidere disse retningslinjer for virksomhedsledelse.

usynlig
Afsnit I | Bestyrelsens og ledelsens rolle.

TakeMarket Ltd’s aktionærer (* også kaldet selskabet i det følgende) vælger bestyrelsen til at føre tilsyn med ledelsen og øge den langsigtede værdi for aktionærerne og aktionærerne. TakeMarket ltd driver sin virksomhed gennem sine ledere og medarbejdere under ledelse af den administrerende direktør (CEO) for at øge virksomhedens langsigtede værdi for aktionærerne og aktieejerne.

 

   1. Den administrerende direktør udvælger og udnævner alle andre ledende medarbejdere i TakeMarket Ltd. og evaluerer og udfordrer selskabets strategiske planer og godkender således udnævnelsen af alle ledende medarbejdere, godkender aflønning af ledende medarbejdere, udnævner og overvåger selskabets uafhængige revisor, gennemgår selskabets finansielle situation, erklærer udbytte og godkender væsentlige investeringer og frasalg samt andre væsentlige forhold.

   

   1. Den administrerende direktør er underlagt bestyrelsens godkendelse og anbefalinger.

   

  1. I det omfang det er i overensstemmelse med deres primære forpligtelse over for selskabets aktionærer og aktionærer, udøver bestyrelsen og ledelsen deres ansvar for at fremme interesserne hos selskabets medarbejdere, kunder, leverandører, de samfund, hvor selskabet opererer, og andre interessenter.
Afsnit II | Bestyrelsens medlemstal

Størrelsen af TakeMarket Ltd’s bestyrelse er fastsat i vedtægterne og COI, som fastsættes ved en beslutning i bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgår dette med tiden og vil om nødvendigt ændre størrelsen for at tilpasse den til behovet for at sikre den mest effektive ydelse af bestyrelsen.

 

Afsnit III | Bestemmelse om begrænsning af medlemskab af bestyrelsen
    1. Selskabet tillader ikke, at personale uden for ledelsen, såsom ansatte uden for ledelsen eller lavere ledelsesniveau eller private ansatte, er medlemmer af bestyrelsen. TakeMarket Ltd. tillader heller ikke ansatte uanset deres stilling i virksomheden at have andre interesser i form af bestyrelsesposter i andre virksomheder eller organisationer, så længe de er ansat i virksomheden. Denne begrænsning forlænges til 6 måneder efter den dato, hvor en medarbejder vælger at forlade virksomheden, eller hvor virksomheden opsiger sin ansættelse.

    

   1. Bestyrelsen kan fra tid til anden gennemgå de kompetencer og egenskaber, som bestyrelsesmedlemmerne skal have, for at sikre, at selskabet har de nødvendige kompetencer hos de bestyrelsesmedlemmer, som det anser for nødvendige for at drive selskabet mest effektivt. Bestyrelsen og virksomhedens administrerende direktør har den ultimative ret til at ansætte eller afskedige et bestyrelsesmedlem, hvis det er nødvendigt. Ved gennemgang af nye potentielle kandidater til bestyrelsen skal og skal bestyrelsen til enhver tid tage hensyn til råd og anbefalinger fra TakeMarkets stifter og majoritetsejer Daniel Sundbeck.
Afsnit IV | Mødehyppighed i bestyrelsen

Bestyrelsen holder fire planlagte møder om året, hvis der ikke er annonceret andet, og mødes på andre tidspunkter efter behov for at revidere virksomhedens strategi og fremtidsplanlægning.

Afsnit V | Dagsorden for bestyrelsesmøder

Bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, er ansvarlig for sin dagsorden.

 1. Bestyrelsesformanden sikrer, at visse punkter, der er relevante for bestyrelsens rådgivnings- og overvågningsfunktioner, forelægges bestyrelsen til gennemgang og/eller beslutning. F.eks. vil det årlige budget og den langsigtede plan blive gennemgået af bestyrelsen.
  1. Formanden, den administrerende direktør, den ledende direktør eller udvalgsformanden foreslår, alt efter hvad der er relevant, arten og omfanget af de oplysninger, der regelmæssigt skal gives til bestyrelsesmedlemmerne før hvert planlagt bestyrelses- eller udvalgsmøde.
  2. Det forventes, at alle bestyrelsesmedlemmer gennemgår alle oplysninger, der udsendes forud for et møde, og bruger så meget tid som muligt på at deltage regelmæssigt i bestyrelsesmøderne. Hvis en direktør har problemer med at deltage i et møde, skal formanden underrettes om dette.
 2. Hvis formanden ikke er til stede på mødet, skal der fastsættes en ny dato og et nyt tidspunkt for et nyt bestyrelsesmøde, medmindre formanden giver sin godkendelse og udpeger et medlem af bestyrelsen til at lede mødet på hans vegne.

 

Afsnit VI | Pensionsalder

Pensionsalderen for aktionærbestyrelsesmedlemmer er 75 år, men dette bør ikke betragtes som en streng politik, men snarere som en generel anbefaling. Bestyrelsen kan således fravige denne politiske anbefaling i individuelle tilfælde, hvis det fortsat er hensigtsmæssigt at varetage den pågældende stilling. For medarbejderbestyrelsesmedlemmer er pensionsalderen 65 år, og ingen må genopstille eller genvælges til en ledende stilling i selskabet.

Afsnit VII | Etisk forretningsmiljø

Virksomheden og bestyrelsen insisterer på et etisk forretningsmiljø, der fokuserer på overholdelse af både bogstav og ånd i forhold til lovmæssige og juridiske mandater. Bestyrelsen forventer, at ledelsen vil udføre sine aktiviteter på en måde, der støtter dette synspunkt. Bestyrelsen er forpligtet til at undgå transaktioner, der bringer eller synes at bringe et etisk forretningsmiljø i fare. Bestyrelsen fører også tilsyn med et program for overholdelse af virksomhedens regler, som omfatter en adfærdskodeks for virksomheden, opretholdelse af regnskabsmæssige, finansielle og andre kontroller og gennemgang af, om disse kontroller er tilstrækkelige.

VIII | Politik for etiske regler

TakeMarket Ltd, (“selskabet”), søger at fremme etisk adfærd i sin finansielle forvaltning og rapportering og almindelig forretningspraksis. Denne etiske kodeks gælder for alle ledende medarbejdere og ansatte.

 

Hver højtstående embedsmand og medarbejder skal:

 1. Handle etisk korrekt, ærligt og med integritet, herunder ved etisk korrekt at håndtere faktiske eller tilsyneladende interessekonflikter mellem personlige og professionelle forhold og gældende love, regler og bestemmelser.
 2. Ledende medarbejdere skal give bestyrelsen fuldstændige, retfærdige, nøjagtige, objektive, relevante, relevante, rettidige og forståelige oplysninger.
 3. Overholder love, regler og bestemmelser i det britiske oversøiske territorium Gibraltar, regeringer og regulerende myndigheder, såsom Gibraltar Company House og Gibraltar Financial Services Commission.
 4. Handle i god tro, ansvarligt, med den fornødne omhu, kompetence og omhu uden at fordreje fakta eller lade sin uafhængige dømmekraft blive underordnet. Vi skal tage os af vores kunder, slutbrugere, partnere og samarbejdspartnere med ærlighed og respekt og handle etisk korrekt i alle situationer, når vi interagerer med disse parter.
 5. Alle medarbejdere skal respektere fortroligheden af oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde i selskabet, medmindre de er autoriseret eller på anden måde lovmæssigt forpligtet til at videregive eller anvende sådanne oplysninger. Fortrolige oplysninger, som han eller hun får kendskab til i forbindelse med sit arbejde, må ikke anvendes til personlig fordel.
 6. at dele viden og vedligeholde færdigheder, der er vigtige og relevante for virksomhedens behov.
 7. Proaktivt fremme etisk adfærd i virksomheden. Fremme ansvarlig brug af og kontrol over alle virksomhedens aktiver og ressourcer.
 8. Offentliggøre oplysninger, som skal indgå i periodiske rapporter, der er indsendt til andre offentlige enheder, på en fuldstændig, retfærdig, præcis, rettidig og forståelig måde.
 9. Overholde alle virksomhedens politikker, der enten er offentliggjort på vores websted eller distribueret internt.
 10. Anmeld overtrædelser:
  1. Omgående rapportere enhver overtrædelse eller mulig overtrædelse af denne etiske kodeks, herunder oplysninger om (a) væsentlige eller væsentlige mangler eller svagheder i udformningen eller driften af virksomhedens interne kontrolsystemer.
  2. Enhver form for svig, uanset om den er væsentlig eller ej, der involverer et medlem af ledelsen eller en anden medarbejder, som har en væsentlig rolle i forbindelse med selskabets finansielle rapportering, offentliggørelse af oplysninger eller interne kontroller.
  3. Eller andre forhold, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på selskabets evne til at registrere, behandle, opsummere og rapportere finansielle data. Indberetningen skal foretages til bestyrelsen, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i henhold til selskabets eventuelle Corporate Compliance Policy, som omfatter indberetning på et fortroligt eller anonymt grundlag.
  4. Virksomheden mener, at det er vigtigt, at medarbejderne kan rapportere om fejl og forsømmelser fra deres kolleger og kollegaer, og virksomheden fremmer og tilskynder derfor interne whistleblowers til at blive rapporteret til den administrerende direktør og/eller bestyrelsen.

Denne etiske kodeks opsummerer ikke alle love, regler, bestemmelser og virksomhedspolitikker, der gælder for de ledende medarbejdere og ansatte. Overtrædelser af denne etiske kodeks kan medføre disciplinære foranstaltninger for en højtstående embedsmand, der kan spænde fra en irettesættelse til afskedigelse og eventuel strafferetlig forfølgelse.

 

Download politik

Code of Ethics ...

TakeMarket Ltd Code of ethics

Afdeling IX | Uafhængige rådgivere

Bestyrelsesmedlemmerne skal have rimelig direkte adgang til medlemmer af den øverste ledelse. Desuden kan bestyrelsen eller et bestyrelsesudvalg søge juridisk eller anden ekspertrådgivning fra en kilde, der er uafhængig af ledelsen. Bestyrelsen forbeholder sig derfor ret til på selskabets regning at ansætte eller afskedige uafhængige rådgivere, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

Afsnit X | Clawback - Tilbagebetalingspolitik

Bestyrelsen skal under alle relevante omstændigheder kræve tilbagebetaling af enhver årlig incitamentsbetaling eller langsigtet incitamentsbetaling til en ledende medarbejder i TakeMarket Ltd., når: (1) betalingen var betinget af, at der blev opnået visse finansielle resultater, som efterfølgende blev genstand for en finansiel tilpasning af TakeMarket Ltd’s regnskaber, og (2) der ville være blevet udbetalt en lavere betaling til den ledende medarbejder på grundlag af de tilpassede finansielle resultater.

I hvert af disse tilfælde vil TakeMarket Ltd i det omfang det er praktisk muligt forsøge at inddrive det beløb fra den enkelte ledende medarbejder, hvormed den enkelte ledende medarbejders incitamentsbetalinger for den relevante periode oversteg den lavere betaling, der ville være blevet foretaget på grundlag af de justerede finansielle resultater.

Afdeling XI | Planlægning af efterfølger

Bestyrelsen er ansvarlig for planlægningen af efterfølgere, som skal omfatte passende beredskabsplaner i tilfælde af, at den administrerende direktør går på pension, fratræder eller bliver uarbejdsdygtig. TakeMarket Ltd’s vedtægter beskriver i detaljer, hvordan processen skal skitseres i tilfælde af succession. Bestyrelsen forbeholder sig ret og myndighed til at opdatere disse politikker i vedtægterne, når/hvis det anses for nødvendigt.

Afsnit XII | Kommunikationspolitik med medierne og andre kanaler

Ingen direktør eller ansat i selskabet må tale på vegne af selskabet, deltage i interview med journalister eller lignende uden tilladelse og fuldt samtykke fra bestyrelsen. I stedet bør al kommunikation sendes til [email protected], og bestyrelsen skal underrettes om alle henvendelser fra medierne. Dette omfatter også offentlige bemærkninger, kommentarer og skrivelser om virksomheden i deres fritid/arbejdstid eller på nogen måde og/eller hvor som helst, hvor personen kan opfattes som en repræsentant for virksomheden. Det kan være, men ikke begrænset til, tv, aviser, radio, andre sociale mediekanaler og andre trykte eller elektroniske publikationer.

Afsnit XIII | Væsentlige transaktioner

Bestyrelsen skal vurdere og, hvis det kræves i henhold til stiftelsesattesten, vedtægterne eller selskabets politik, godkende selskabets transaktioner, der ikke finder sted som led i den almindelige forretningsgang.

Afsnit XIV | Ledelse og bestyrelsesmedlemmers ejerskab af egenkapital

TakeMarket Ltd. mener, at det er en sund praksis, at direktøren og virksomhedens ledelse ejer egenkapital. Selv om det ikke er obligatorisk for ledelsen, anbefales det, at den enten i form af aktier, obligationer, optioner eller lignende besidder et beløb svarende til tre gange deres årlige kompensation. For bestyrelsesmedlemmer kræves det, at de skal have et beløb svarende til 5 gange deres årlige vederlag. Virksomheden giver en ny direktør en frist på fem år til at overholde denne politik.

Afdeling XV | Fremme af efteruddannelse

Virksomheden er af overbevisning at løbende uddannelse af vigtige færdigheder og evner hos både ledende medarbejdere og almindelige medarbejdere er nøglen og et vigtigt element for at udvikle virksomheden i fremtiden og gøre den klar til at klare alle de forhindringer, der måtte være foran os.Bestyrelsen opfordrer derfor kraftigt til løbende uddannelse af alle medlemmer af virksomheden og vil også sørge for midlerne til en sådan løbende uddannelse. Virksomheden vil give enhver ny direktør den adgang, information og uddannelse, der anses for nødvendig for at kunne varetage sine opgaver og forstå den måde, hvorpå TakeMarket Ltd. udfører sine aktiviteter.

Afsnit XIII | Et aktivt socialt ansvar

TakeMarket Ltd. tror stærkt på at tage et aktivt socialt ansvar i de lokalsamfund og regioner, som vi opererer i, og investerer i disse regioner som f.eks. Gibraltar. Vi vil handle i overensstemmelse hermed og tage incitamenter til at vokse og investere i disse samfund, ansætte lokalt, starte uddannelsesprogrammer, især inden for økonomi og finans, informationsteknologi og infrastruktur.

Afsnit XVII | Kontakt til bestyrelsen

Interesserede parter, der ønsker at meddele bestyrelsen deres bekymringer eller spørgsmål om TakeMarket Ltd., kan gøre det med almindelig post til:

TakeMarket Ltd
Suite 3, Second Floor, Icom House, 1/5 Irish Town
 GX11 1AA
Gibraltar

Du kan også kontakte bestyrelsen pr. e-mail, som du finder her:

 

Afsnit XVIII | Periodisk gennemgang af politikker og retningslinjer

Bestyrelsen skal regelmæssigt gennemgå disse retningslinjer og politikker for virksomhedsledelse for at sikre, at selskabet er ajour med bedste forretningspraksis. Bestyrelsen vil, når den finder det hensigtsmæssigt, foretage ændringer i disse dokumenter

Privacy & Data Policy | Cookie Policy | Terms of Service | Contact Us | Careers | TM University | TM People